Nodejs V14.21.3 LoongArch版本更新说明


1. 更新说明

 • 硬件环境:3A5000
 • 架构信息:loongarch64

官网更新说明

2. 安装说明

下面介绍下Nodejs V14.21.3的安装,我们使用Nodejs的版本管理工具nvm来安装Nodejs。

2.1. 下载 nvm

[loongson@loongson-pc:~]$ wget -c http://ftp.loongnix.cn/nodejs/npm-registry/LoongArch/abi-v1.0/nvm/nvm-0.39.1.tar.gz

2.2. 设置nvm工作目录

[loongson@loongson-pc:~]$ export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[loongson@loongson-pc:~]$ tar -xvf nvm-0.39.1.tar.gz
[loongson@loongson-pc:~]$ mv nvm-0.39.1 $NVM_DIR

2.3. 设置环境变量

[loongson@loongson-pc:~]$ export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[loongson@loongson-pc:~]$ bash $NVM_DIR/nvm.sh
[loongson@loongson-pc:~]$ [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[loongson@loongson-pc:~]$ [ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion

2.4. 使用nvm查看支持下载的 LoongArch nodejs版本

[loongson@loongson-pc:~]$ nvm ls-remote node
    v10.24.1  (Latest LTS: Dubnium)
    v12.19.1  (LTS: Erbium)
    v12.22.12 (Latest LTS: Erbium)
    v14.16.1  (LTS: Fermium)
    v14.21.3  (Latest LTS: Fermium)
    v16.3.0
    v16.5.0
    v16.17.1  (LTS: Gallium)
    v16.20.1  (Latest LTS: Gallium)
    v18.13.0  (Latest LTS: Hydrogen)

Nodejs版本已实际输出为准

2.5. 安装Nodejs V14.21.3

[loongson@loongson-pc:~]$ nvm install 14.21.3

2.6. 验证一下Nodejs安装的版本

[loongson@loongson-pc:~]$ node -v
V14.21.3

详细安装手册


©龙芯开源社区 all right reserved,powered by Gitbook文档更新时间: 2024-06-14 11:55:11

results matching ""

  No results matching ""

  results matching ""

   No results matching ""