lbrowser-3.1.5259.1 版本发布 [2021-05-20]


 • 修复所有已知安全漏洞
 • 修复mutter窗口管理器模式下部分插件偶发不显示的问题
 • 修复部分国密网站打开失败的问题
 • 修复拓展无法下载安装的问题
 • 相关用户体验改进

©龙芯开源社区 all right reserved,powered by Gitbook文档更新时间: 2023-08-08 06:59:01

results matching ""

  No results matching ""

  results matching ""

   No results matching ""